Vedtekter for Foreningen for Norske Historiske Festivaler

 

§1 Navn

Organisasjonens navn er: Foreningen for Norske Historiske Festivaler.

Engelsk navn: Norwegian Association of Historical Festivals

Kortformen av navnet er: FNHF


§2 Formål:

FNHF er en nasjonal paraplyorganisasjon som skal arbeide for å fremme interessene til

Norske historiske festivaler, og være et møtepunkt for interesseorganisasjonene.


§3 Foreningens oppgaver:

FNHF skal arbeide for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å

utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i

arrangørleddet.

FNHF skal jobbe for å bedre rammevilkårene for medlemmene, og være et møtepunkt

mellom medlemsorganisasjonene og myndighetene.


§4 Medlemskap og kontingent:

Alle historiske festivaler som slutter seg til FNHFs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til

5 kan innvilges medlemskap:

Medlemmer i FNHF skal:

1. Ha formidling av norsk historie og kulturarv som hovedformål, gjennom et mangfold av

kulturelle uttrykk. Festivalen må ha en tydelig kunstnerisk profil som gjenspeiles i vedtekter

eller lignende.

2. For å opptas som medlem må søkeren ha vært i virksomhet og gjennomført minst to

festivaler og dokumentere seriøsitet/kvalitet.

3. Rette seg etter vedtak som fattes på FNHFs Ting.

4. Betale en årlig kontingent som fastsettes av FNHFs Ting.

5. Økonomiske ressurser skal i hovedsak benyttes til det beste for medlemsorganisasjonene,

og eventuelle overskudd skal forvaltes i tråd med første punkt for medlemskriterier.

Medlemskap vurderes etter kunstneriske og kulturpolitiske kriterier og innvilges av FNHFs

styre etter skriftlig søknad.

Medlemsorganisasjonenes medlemmer, ansatte og frivillige vil være kollektive medlemmer

i FNHF, og medlemsorganisasjonene vil utgjøre FNHFs lokallag.

Endringer i medlemsorganisasjonenes eierskap eller formålsparagraf skal rapporteres til

styret i FNHF, og medlemskap vurderes på nytt.

FNHF er lukket for medlemmer med rasistisk og/eller fascistisk tilknytning.

Kontingenten fastsettes av Tinget og betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder

kontingent for mer enn et år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret

strykes som medlem av laget. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig

kontingent er betalt.


§5 Ting:

Tinget er FNHFs høyeste myndighet. Tinget holdes hvert år innen slutten av mars, og

innkalles av styret med 1 måneds varsel med skriftlig melding til medlemmene. Forslag som

skal behandles på Tinget skal være sendt til styret senest 2 uker før Tinget. Fullstendig

saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før Tinget.

Alle medlemmer har adgang til Tinget. Tinget kan invitere andre personer og/eller media til

å være til stede.

Medlemsorganisasjonene foretar valg av delegater til Tinget, der hver medlemsorganisasjon

stiller med to delegater med stemmerett og et valgfritt antall observatører.

Tinget er vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og

stemmegivning an ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å

være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer

skal anses som ikke avgitt.

Tinget skal:

Behandle FNHFs årsmelding.

Behandle FNHFs regnskap i revidert stand.

Behandle innkomne forslag.

Fastsette kontingenten.

Vedta FNHFs budsjett.

Velge:

styremedlemmer.


§6 Ekstraordinært Ting:

Ekstraordinære Ting holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de

stemmeberettigede medlemmene krever det.

Møteinnkallelse og vedtak skjer etter samme regler som for ordinære Ting.


§7 Styret:

FNHF ledes av styret som er høyeste myndighet mellom Tingene. Styret består av leder,

nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varaer. Styret velges for to år, med mulighet for gjenvalg.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene

forlanger det. Styret skal avholde minst 4 møter i året.


Styret er vedtaksdyktig når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med

flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styrelederens stemme dobbelt.

Signaturrett tildeles styreleder og nestleder hver for seg.


§8 Styrets oppgaver:

Styret skal:

Iverksette Tingets bestemmelser.

Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks

for disse.

Administrere og føre nødvendig kontroll med FNHFs økonomi og eiendeler i henhold til de

til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

Representere FNHF utad.


§9 Organisasjonsledd:

Medlemsorganisasjonene utgjør lokallagene i foreningen.


§10 Oppløsning:

Oppløsning av FNHF kan bare behandles på ordinært Ting. Blir oppløsning vedtatt med

minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært Ting 3 måneder senere. For at oppløsningen skal

skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.


§11 Endring av vedtektene:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært Ting etter å ha

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer