Foreningen for Norske Historiske Festivaler er en nasjonal paraplyorganisasjon som skal arbeide for å fremme interessene til Norske historiske festivaler, og være et møtepunkt for interesseorganisasjonene.


Hovedmål

FNHF skal arbeide for å gi medlemsorganisasjonene et tilbud som gjør dem i stand til å utvikle seg og være dyktige arrangører over tid, samt bidra til å øke profesjonaliteten i arrangørleddet. FNHF skal jobbe for å bedre rammevilkårene for medlemmene, og være et møtepunkt mellom medlemsorganisasjonene og myndighetene.


Bakgrunnen for opprettelsen av FNHF

De siste årene har sett en sterk fremvekst av festivaler og kulturbegivenheter med fokus på den immaterielle kulturarven. Arrangementene er spredt over hele Norge og etablert som lokale initiativ og arrangørene er ofte frivillige eller i veldig små stillinger.


De historiske arrangementene har en del felles problemstillinger som et resultat av fokusområdet for denne typen arrangementer. Alle har formidling av den immaterielle kulturarven som fokus og de fleste er ikke-kommersielle. De har også et svakt kommersielt potensiale pga. de føringene som blir lagt for å ivareta autensiteten og integriteten i den historiske formidlingen. Noen eksempler på dette er at man ikke tillater bannerreklame eller andre typer markedsføring som er i strid med den historiske profilen på arrangementet, og at markedsfolk betaler lite eller ingen standleie for deltagelse fordi det stilles strenge krav til autensitet på deres produkter og deres evne til formidling av samme. Fokus på familier og formidling mot barn og unge begrenser inntekter som alkoholsalg under arrangementene.


Siden mange av arrangørene har små administrative ressurser begrenser dette mulighetene til skriving av søknader og salg/utvikling av salgspakker mot næringsliv og andre private aktører.


Med mange felles problemstillinger var og er det et behov for et samlende organ for interesseorganisasjonene og arrangørene, både som et senter for kompetanseutvikling, kompetansedeling og et organ for kontakt med bevilgende myndigheter. Foreningen vil også bidra til at arrangørene får et større nettverk å spille på.


Kjerneoppgaver, - Faglig innhold

FNHF skal være et kompetansesenter for festivalene hvor de kan få veiledning i søknadsskriving, markedsføring, regelverk overfor offentlige instanser, forsikringer, skjenkebevillinger og andre arrangørtekniske problemstillinger. FNHF skal fungere som et samhandlingsorgan. Foreningen vil være et bindeledd mellom festivalene og legge til rette for koordinering, nettverksbygging, arrangørmessig samarbeid som deling/utlån av ressurser og kunstnerisk samarbeid.


FNHF skal være aktiv nettverksbygger mellom festivalene og være et møtepunkt mellom festivalene og bevilgende myndighet. 

FNHF vil arrangere en årlig konferanse for historiske festivaler i Norge. Konferansen vil være en møteplass for festivalene hvor de kan bygge nettverk og utveksle ideer og erfaringer. Den vil også være et forum hvor arrangørene får mulighet til å heve sin faglige kompetanse via forelesninger om aktuelle tema og workshops.

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer